Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Hosting > Hướng dẫn reset mật khẩu website wordpress

Hướng dẫn reset mật khẩu website wordpress

Đăng nhập cPanel --> DATABASES --> phpMyAdmin:

Chọn cơ sở dữ liệu của website cần reset lại mật khẩu (mật khẩu được lưu trữ trong bảng prefix_users) --> Chọn tài khoản cần reset --> Edit:

Trong trường user_pass chọn Function MD5 --> Value là Mật khẩu mới cần đặt. Go

Như vậy là Quý khách đã reset mật khẩu thành công cho website Wordpress.

Chúc Quý khách thực hiện thành công!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế